Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Таблиці смертності та її значення

При проведенні страхування життя основними страховими випадками є дожиття до закінчення строку страхування або смерть страхувальника (застрахованого) протягом його дії. Саме тому страховій компанії потрібно визначити ймовірність цих подій. Якщо взяти до уваги цей важливий момент, можна досягти еквівалентності у відносинах між страховиком та страхувальником і забезпечити страховикові можливість побудувати міцну фінансову основу своєї діяльності. На шляху до вирішення цього завдання важливе місце має вимірювання норм смертності. З цією метою складають таблицю смертності, яка базується на показниках статистичного обліку населення або матеріалах самої страхової компанії. Так, 18 червня 1583 р. у Лондоні було складено перший договір про страхування життя. Практично через сто років (1693) Е. Галлей друкує науково-обгрунтовані розрахунки визначення тенденцій підвищення чи зниження рівня смертності — так звані «таблиці смертності», які стали підвалинами теорії страхування життя.

Таблиця смертності містить розрахункові показники, які характеризують смертність населення в окремих вікових групах і доживаність під час переходу до іншої вікової групи. Така таблиця показує, скільки років у середньому може прожити одна людина з-поміж тих, хто народився, або тих, хто досяг даного віку.

Страховикові, який здійснює страхування життя, важливо знати фактори, які впливають на смертність населення. До таких факторів можна віднести:

— Вік;

— Професію;

— Стать;

— Місце проживання;

— Рівень життя та інш.

Так, страховикові при розробці умов страхування необхідно врахувати, що найбільше людей помирає в дитячому віці, у проміжку до 25 років смертність зменшується, а далі поступово зростає.


Залежно від професії громадянин може підлягати більшому або меншому ризику втратити здоров'я і життя. Так, наприклад, ризик каліцтва або навіть смерті в акробата вищий, ніж у службовця.

Страховикові необхідно врахувати і стать потенційних страхувальників. Як свідчить статистика, з ряду причин чоловіча смертність вища, ніж жіноча. В народі кажуть: „Жінки хворіють, а чоловіки вмирають”.

Місце проживання людини також має неабиякий вплив на тривалість її життя. Різні умови проживання складаються в сільській і міській місцевостях, у відносно чистих і забруднених з погляду екології зонах, тощо.

Отже, розробляючи умови страхування і визначаючи розмір плати за страхову послугу, страховик має взяти до уваги розглянуті щойно фактори.

Достовірно побудована таблиця смертності вельми важлива для кожної страхової компанії, оскільки саме від неї залежить розмір премії, резерви премії.

Порівнюючи таблиці смертності всього населення і таблиці смертності, розроблені страховими компаніями, можна зробити висновок про те, що останні точніші, хоча при цьому простір спостережень обмежений. Кожна конкретна страхова компанія має можливість використати точніші дані щодо своїх страхувальників (застрахованих) та щодо видів страхування, в яких вони беруть участь.

Так, на основі таблиці смертності опрацьовані довідкові таблиці ( більше десяти) страхових сум та страхових премій, розрахованих на базі економічних можливостей суспільства на цей час на 100 одиниць страхової премії та 1000 одиниць страхової суми і тривалості життя у Київському регіоні громадян різного віку та статі. Для прикладу, довідкові дані, щодо визначення страхових сум по випадку смерті на 100 одиниць річної премії наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Страхова сума по випадку смерті на 100 одиниць річної премії
Роки

виплати
Вік укладення

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36


18
6810

19
5864
6561

20
4994
5244
5512
-

21
4264
4419
4496
4820

22
4599
3845
3928
4096
4566

23
4899
4247
3532
3699
3993
4584

24
156
4563
3945
3349
3597
3941
4459

25
5415
4860
4298
3785
3283
3573
3901
4499
.

26
666
5134
4608
4142
3715
3255
3534
3899
4463

27
794
5290
4796
4367
3987
3606
3156
3451
3789
4343

28
5854
5378
4917
4521
4179
3851
3489
3082
3384
3772
4517

29
879
5428
4993
4621
4304
4007
3694
3367
2974
3281
3688
4150

30
5896
5464
5051
4698
4399
4123
3839
3556
3239
2869
3178
3449
3947
Високим показникам смертності мають відповідати й вищі за розміром премії. Страхові премії слугують страховику для формування певного розміру фондів, які забезпе­чували б йому виконання взятих зобов'язань перед страхувальниками. Використовуючи накопичені фонди, страхова компанія може одержати певний дохід, розмір якого залежить від розміру внесеної до фонду суми, часу її перебування в обігу, а також норми дохідності. Розмір установленої страховиком норми дохідності відчутно впливає на розмір тарифної ставки.

Тарифні ставки встановлюються одноразові й річні. Використання перших означає сплату внеску на початку дії договору страхування. Страхові відносини в цьому разі спи­раються на так званий принцип нуля, відповідно до якого передбачається рівність фінансових зобов'язань страховика й страхувальника один перед одним. Одноразовий внесок означає, що страхувальник одразу ж на початку дії договору погашає усі свої зобов'язання перед страховиком.

У разі застосування річної ставки відбувається поступове погашення фінансових зобов'язань страхувальника щорічно, на протязі дії договору страхування.

Порівнюючи можливості застосування одноразової й річної ставок, зазначимо, що, сплачуючи страховий внесок одноразово, страхувальник витрачає менше коштів, ніж при виплаті внесків упродовж декількох років. Це зумовлено тим, що за одноразової сплати відповідна грошова сума надходить у господарський оборот і на неї нараховуються проценти. При річних же внесках частина доходу у вигляді процентів втрачається. Тому величину річних ставок не можна попередньо зменшити в такому ж розмірі, як одноразових. Важливо й те, що при одноразовому внеску всі страхувальники виконують свої платежі. Якщо здійснюються річні виплати, то не за всіма договорами вони будуть виконані в повному обсязі, бо частина застрахованих — це застраховані до закінчення дії договору.

В цілому, якщо тарифну ставку розраховано правильно, то забезпечується необхідна фінансова стійкість страхових операцій, тобто стійке збалансування доходів і витрат страховика, або перевищення доходів над витратами. Завищення тарифів призводить до перерозподілу через страховий фонд залишкових коштів. Заниження — навпаки, до утво­рення дефіциту фінансових ресурсів у страховому фонді і невиконанню страховиком своїх зобов'язань перед страхувальниками.

Система страхових тарифів повинна бути простою, зрозумілою та максимально вигідною як для страхувальника, так і для страховика. Тому кожна страхова компанія має свою власну тарифну політику, яка повина базуватися на таких принципах:

— еквівалентність страхових відносин сторін;

— постійність розмірів тарифної ставки протягом тривалого часу;

— доступність страхових тарифів для широкого кола страхувальників;

— забезпечення самоокупності та рентабельності страхових операцій.

Як страховикові, так і страхувальникові важливо знати суму внеску, який має бути сплачений на даний час. Проте його розмір особливо турбує страховика, оскільки він дбає, щоб до закінчення строку страхування нагромадилася необхідна сума для здійснення виплати. З огляду на те, що протягом людського життя ймовірність настання смерті змінюється, має змінюватися й розмір самої премії протягом часу дії договору страхування. Але такий підхід, ускладнюючи технічну роботу страхової компанії, водночас майже унеможливлює сплату премії зі збільшенням віку страхувальника (застрахованого). Саме тому премії, які страхувальники сплачують страховикам, мають характер постійних за розміром внесків і є незмінними протягом усього часу дії договору страхування. Такий підхід сприяє нагромадженню певних сум у вигляді страхових резервів і забезпечує страховикові можливість подальшого виконання зобов'язань перед страхувальниками, їх розмір істотно залежить від точності складеної таблиці смертності, що є основою для розрахунку тарифів, і від встановленої норми дохідності.

В таблиці 2 наведені довідкові дані щодо розрахунку брутто – тарифів по програмі страхування життя, якими користується страхова компанія „ТАС”. За цією таблицею можна розрахувати як розмір страхової суми так і навпаки розмір страхової премії. Вхідні дані:

— вік людини;

— стать;

— термін дії договору;

— періодичність сплати страхових премій;

— розмір страхової премії або навпаки розмір страхової суми, тощо.Таблиця 2 - Брутто – тарифи за програмою СК «ТАС-Лайф»
Вік
Чоловіки
Жінки
Вік
Чоловіки
Жінки

Платіж 1 раз в рік
Платіж 2 раза в рік
Платіж 1 раз в рік
Платіж 2 раза в рік
Платіж 1 раз в рік
Платіж 2 раза в рік
Платіж 1 раз в рік
Платіж 2 раза в рік

3
0.060975
0.061836
0.060862
0.061429
37
0.066641
0.067825
0.062308
0.062931

4
0.060961
0.061822
0.060845
0.061411
38
0.067114
0.068327
0.062462
0.063090

5
0.060963
0.061826
0.060829
0.061396
39
0.067612
0.068853
0.062629
0.063263

6
0.060980
0.061845
0.060825
0.061392
40
0.068138
0.069410
0.062821
0.063462

7
0.061012
0.061880
0.060831
0.061398
41
0.068644
0.069948
0.063008
0.063656

8
0.061051
0.061922
0.060839
0.061407
42
0.069257
0.070598
0.063232
0.063889

9
0.061105
0.061980
0.060852
0.061420
43
0.069921
0.071302
0.063463
0.064128

10
0.061179
0.062058
0.060874
0.061442
44
0.070591
0.072013
0.063722
0.064397

11
0.061267
0.062151
0.060896
0.061465
45
0.071319
0.072787
0.064000
0.064685

12
0.061372
0.062261
0.060923
0.061493
46
0.072077
0.073595
0.064302
0.064999

13
0.061499
0.062395
0.060953
0.061524
47
0.072907
0.074477
0.064634
0.065344

14
0.061641
0.062543
0.060986
0.061558
48
0.073790
0.075418
0.064988
0.065712

15
0.061789
0.062698
0.061020
0.061593
49
0.074746
0.076436
0.065363
0.066102

16
0.061946
0.062863
0.061051
0.061625
50
0.075677
0.077430
0.065760
0.066516

17
0.062103
0.063027
0.061078
0.061653
51
0.076716
0.078537
0.066183
0.066957

18
0.062255
0.063187
0.061108
0.061684
52
0.077892
0.079791
0.066679
0.067473

19
0.062398
0.063337
0.061130
0.061707
53
0.079046
0.081027
0.067210
0.068026

20
0.062548
0.063494
0.061158
0.061736
54
0.080409
0.082486
0.067852
0.068694

21
0.062670
0.063623
0.061193
0.061772
55
0.081767
0.083943
0.068530
0.069401

22
0.062797
0.063757
0.061225
0.061805
56
0.083194
0.085476
0.069274
0.070177

23
0.062926
0.063894
0.061262
0.061844
57
0.084810
0.087213
0.070102
0.071042

24
0.063069
0.064046
0.061301
0.061884
58
0.086518
0.089050
0.071025
0.072005

25
0.063225
0.064210
0.061345
0.061930
59
0.088412
0.091087
0.072056
0.073082

26
0.063406
0.064402
0.061385
0.061971
60
0.090279
0.093102
0.073185
0.074264

27
0.063593
0.064599
0.061437
0.062025
61
0.092207
0.095186
0.074472
0.075611

28
0.063817
0.064836
0.061485
0.062075
62
0.094462
0.097623
0.075923
0.077129

29
0.064071
0.065104
0.061546
0.062139
63
0.096810
0.100168
0.077511
0.078795

З0
0.064320
0.065367
0.061602
0.062197
64
0.099288
0.102855
0.079240
0.080608

31
0.064553
0.065615
0.061669
0.062266
65
0.102013
0.105822
0.081152
0.082619

32
0.064857
0.065936
0.061748
0.062349
66
0.105163
0.109262
0.083447
0.085036

33
0.065162
0.066259
0.061831
0.062435
67
0.108601
0.113013
0.086086
0.087809

34
0.065500
0.066616
0.061931
0.062538
68
0.112092
0.116832
0.088972
0.090846

35
0.065848
0.066986
0.062041
0.062653
69
0.115590
0.120681
0.092175
0.094226

36
0.066216
0.067376
0.062164
0.062781
70
0.119292
0.124771
0.095827
0.098084
Дострокове припинення дії договору страхування з ініціативи страхувальника призводить до зміни початкових відносин між ним і страховиком. У цьому випадку страховик має сплатити страхувальникові певним чином обчислену викупну суму. Але за умовами договору такий обов'язок на нього може й не покладатися, якщо договір триває недовго. Страховик не має змоги повернути страхувальникові всю зарезервовану під час дії договору суму премій. Страхування охоплює певне коло страхувальників, і коли його залишає навіть один із них, порушується вся система, на якій базується страхування. Передчасне припинення договору тягне за собою те, що страхова компанія недоодержує певну суму премій, яку вона згодом планувала використати на здійснення виплат. До того ж і витрати страховика, пов'язані з обслуговуванням договорів страхування, передбачалося поділити на цілий ряд років, а переривання договору робить це неможливим.

Страхова компанія пропонує страхувальникові, якого спіткали труднощі зі сплатою внесків, зменшити їх розмір або розмір страхової суми (і припинити сплату внесків). Така (по суті, не вигідна для страховика) операція називається редуціюванням.

Таким чином, ціна на страхову послугу завжди змінюється в певних межах, її максимум визначається потребами страхувальника, а мінімум в теорії страхування розглядається як засіб забезпечення еквівалентності відносин страховика й страхувальника.

У країнах з розвиненим страховим ринком мінімум ціни на страхову послугу значною мірою визначається успішною фінансовою діяльністю страховика, його інвестиційними можливостями. У тому випадку, коли страхова компанія має достатньо стабільний страховий портфель, витрати на ведення справи відносно низькі, а прибуток від інвестиційної діяльності високий, страхові внески можуть бути нижче тієї величини, яка традиційно вважалась необхідною.
Категорія: Страхові послуги
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.