Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

TOP статті

» Виникнення та розвиток страхування
» Класифікація ризиків та їхня оцінка
» Страхові фонди і форми їх організації
» Поняття страхового ризику та його основні характеристик ...
» Управління ризиком
» Особливості функціонування страхових брокерів в Україні
» Резерви страховика, їх види та порядок формування
» Страхування фінансово – кредитних ризиків
» Характеристика світових ринків страхування
» Поняття класифікації страхування та її значення

Добровільне страхування від нещасних випадків

За організаційною формою добровільне страхування може бути індивідуальним або колективним. Індивідуальне страхування від нещасних випадків передбачає, що страхувальником виступає фізична особа, яка укладає договір страхування стосовно самої себе або іншої фізичної особи. Індивідуальне страхування від нещасних випадків може поширюватися лише на приватне життя або тільки на час виконання застрахованою особою професійних обов'язків, громадської діяльності, а може охоплювати й все це разом. У разі колективного страхування від нещасних випадків сплата страхових внесків здійснюється за рахунок самих страхувальників.

Договори колективного страхування укладаються юридичними особами на користь своїх працівників. Сплата страхових внесків під час проведення такого страхування покладається на роботодавців. Страховик може взяти на себе зобов'язання здійснити страхову виплату у разі завдання шкоди здоров'ю застрахованого або настання його смерті внаслідок нещасного випадку, який стався під час виконання професійних обов'язків, громадської діяльності або в приватному житті.

Як індивідуальне, так і колективне страхування громадян від нещасних випадків може входити до складу таких, наприклад, страхових комплексів, як автотранспортне, авіаційне, морське страхування.

Страхування від нещасних випадків є доволі популярним видом діяльності страховиків на страховому ринку України. Воно може здійснюватися за правилами, які передбачають лише індивідуальне або лише колективне страхування, а також за правилами, що охоплюють ці обидві організаційні форми проведення страхування.

У правилах проведення страхування від нещасних випадків страховики можуть дати визначення основним термінам, які при цьому використовуються. Зокрема, визначаються суб'єкти страхових відносин, договір страхування, строк його дії, страхова сума, страхова премія, страховий ризик тощо. Індивідуальне страхування від нещасних випадків передбачає, що страхувальником може виступати лише дієздатна особа. Важливе значення має оговорення віку й стану здоров'я застрахованої особи. Так, на страхування можуть бути прийняті, наприклад, особи віком від З до 60 років (або від 16 до 69 років), які не є інвалідами І, II і III групи (або лише І і II групи, або тільки І групи).


Страхова сума визначається за погодженням між страховиком і страхувальником. Під час визначенні розміру страхового внеску страховик враховує ступінь запропонованого йому ризику, на який впливають такі фактори, як професія страхувальника, його вік, умови праці й навчання тощо. Урахування чинників, що впливають на ступінь ризику, має важливе значення для визначення адекватного йому розміру страхової премії. Страхувальник має право сплатити страхову премію готівкою чи безготівково, за один раз або в декілька строків відповідно до договору страхування. Після сплати страхового внеску страхувальнику видається страховий поліс. Договір страхування може бути укладений на строк до 1 року або на інший, обумовлений сторонами договору, страхування строк. Страхувальник може укласти договір страхування, який охоплює всі 24 години його життєдіяльності, або укласти договір лише щодо часу виконання ним своїх службових обов'язків, а також на час перебування в дорозі до місця виконання службових обов'язків.

Під час укладення договору страхування страхувальник має право призначити вигодонабувача для отримання страхової виплати у разі смерті від нещасного випадку.

Страхування проводиться на випадок смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або впродовж 1 року з моменту настання нещасного випадку, що стався під час дії договору страхування, а також на випадок його загибелі внаслідок нещасного випадку; встановлення застрахованій особі первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку або впродовж 1 року з моменту настання нещасного випадку, що стався під час дії договору страхування; тимчасового розладу здоров'я або тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку.

Не можуть бути застрахованими особи, визнані у встановленому порядку недієздатними; непрацюючі інваліди І (і II, III) групи; хворі на нервові та психічні захворювання (наприклад, пухлини головного та спинного мозку, епілепсію), СНІД.

Умови страхування передбачають встановлення певних винятків, які дають страховику право не вважати випадок страховим і не здійснювати виплати. Це, наприклад, скоєння застрахованою особою дій, у яких правоохоронними органами встановлено склад злочину; управління застрахованою особою будь-яким транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння або передача нею управління транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або не має посвідчення водія певної категорії; навмисне завдання застрахованою особою собі тілесних ушкоджень, самогубства або замаху на самогубство тощо. Страховик також не несе відповідальності перед застрахованою особою, якщо нещасний випадок стався під час військових дій, народних заворушень, впливу ядерної енергії тощо.

Договір страхування укладається на основі усної чи письмової заяви страхувальника. У договорі страхування чітко визначаються права й обов'язки сторін страхової угоди. Так, страхувальник має право на отримання страхової суми або її частини; дострокове припинення договору страхування у період його дії, якщо договором це обумовлено; призначення вигодонабувача на випадок смерті застрахованої особи.

На страхувальника договором страхування покладаються певні обов'язки. Зокрема, страхувальник має сплатити страховику премію в розмірі та порядку, визначеними в договорі страхування; повідомити страховику інформацію, що суттєво впливає на зміну ступеня ризику. У разі настання нещасного випадку страхувальник повинен: повідомити про це страховика в письмовій формі впродовж часу обумовленого договором страхування; виконувати призначення лікаря й докладати всіх зусиль для зведення до мінімуму наслідків нещасного випадку.

Страховик має право:

— звернутися за запитом до компетентних органів про надання відповідних документів та інформації, що підтверджують факт настання страхового випадку;

—самостійно з'ясувати причини та обставини страхового випадку;

—відмовити страхувальнику (застрахованому) у виплаті у разі виявлення обставин, що дають йому право це зробити за умовами укладеного договору страхування тощо.

На страховика, як і на страхувальника, також покладаються важливі обов'язки. Страховик зобов'язаний виплатити страхову суму (її частину) у разі настання страхового випадку; при відмові у виплаті страхової суми письмово повідомити страхувальника (застрахованого, вигодонабувача) про причини цієї відмови.

У разі смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку ви-годонабувач або спадкоємець повинен повідомити про це страховика впродовж часу, обумовленого договором страхування. Після одержання всіх необхідних документів (зокрема, страховий поліс, заява про виплату, висновок медичної установи про отриману травму або ушкодження внутрішніх органів, акт про нещасний випадок, копія свідоцтва про смерть (у разі смерті застрахованого), нотаріально завірену копію свідоцтва про спадщину (у разі смерті застрахованої особи).

Після вирішення страховиком питання про можливість і розмір виплати остання здійснюється впродовж визначеного в договорі страхування часу, наприклад, 10 банківських днів після підписання страховиком страхового акта.

Настання страхового випадку тягне за собою виплату страховиком:

♦ у разі смерті застрахованого — 100 % страхової суми;

♦ у разі призначення застрахованому первинної інвалідності — суми, яка визначається у відсотках до страхової суми залежно від встановленої групи інвалідності, наприклад:

—за І групу 100 % (90 %,80 %) страхової суми;

—за II групу 75 % (70 %,60 %) страхової суми;

—за III групу 50 % (40 %)страхової суми;

♦ у разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку виплата здійснюється в певному відсотку до страхової суми, обумовленої договором страхування, наприклад, 0,5 % за кожний день непрацездатності, але не більш як 50 % страхової суми. Така гарантія страховика звичайно включає франшизу у вигляді певної кількості перших днів непрацездатності. Упродовж цього часу виплати страховиком не здійснюються.

Страхова сума виплачується вигодонабувачу, якщо такий призначений, у разі смерті застрахованої особи; застрахованій особі — у разі призначення первинної інвалідності та тимчасового розладу здоров'я. Якщо у випадку смерті застрахованої особи вигодо-набувач не був призначений або помер, то страхова сума виплачується спадкоємцям застрахованої особи.

Індивідуальне страхування від нещасних випадків може поширюватися на дітей. Тоді страхувальниками виступають батьки, інші родичі дитини, з якими вона проживає, або опікуни (піклувальники). На страхування приймаються діти віком від 1 до 16 років (страховик може оговорити й інші вікові межі). Страхування проводиться на випадок смерті від нещасного випадку, встановлення застрахованому первинної інвалідності або розладу здоров'я внаслідок нещасного випадку. Договір страхування може передбачати як страховий випадок і моральну травму застрахованого внаслідок викрадення або зґвалтування.

Колективне страхування від нещасних випадків може поширюватися на туристів, спортсменів, школярів, працівників підприємств (організацій), пасажирів на транспорті. Таке страхування має свої особливості. Страхувальником за такого страхування є зазвичай юридична особа, яка зацікавлена в страховому захисті на випадок настання нещасного випадку щодо всіх або певних груп осіб. В свою чергу, це страхування зацікавлює й застрахованих осіб, умови життєдіяльності яких пов'язані з існуванням певного й навіть значного ризику. До таких видів страхування належить колективне страхування працівників за рахунок коштів підприємств. Загалом умови його проведення схожі з розглянутим вище індивідуальним страхуванням від нещасних випадків. Але колективне страхування має й певні особливості. Так, під час укладення договору страхування страхувальник повинен разом із заявою про страхування надати страховику й список осіб, які підлягають страхуванню із зазначенням розміру страхової суми для кожного застрахованого, підписаний керівником і засвідчений печаткою. За згодою між страховиком і страхувальником кожному застрахованому видається страховий поліс. Колективне страхування від нещасних випадків може проводитись щодо учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, дітей у дошкільних дитячих закладах та оздоровчих таборах. Залежно від кількості застрахованих страхувальнику може надаватися групова знижка зі страхового платежу.

За договором колективного страхування від нещасних випадків можуть бути застраховані туристи. Як страхувальники тут виступають юридичні особи, які надають туристичні послуги. Застрахованими можуть виступати туристи, а також особи, які їх су про воджують.
Категорія: Страхові послуги
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.