Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Передумови виникнення, сутність та особливості розвитку медичного страхування

Виникнення елементів соціального страхування та страхової медицини в Україні пов'язане з появою на капіталістичних підприємствах кас взаємодопомоги (XVІII - - початок XIX ст.). Епідемія холери в царській Росії зумовила те, що в серпні 1866 року тимчасовим положенням власники фабрик і заводів зобов'язувались організовувати для своїх робітників лікарні. У такий спосіб було покладено початок формуванню фабрично-заводської медицини.

На території України існували лікарняні каси двох типів: заводські та об'єднані. Діяльність заводських кас було спрямовано на надання безоплатної медичної допомоги робітникам і членам їхніх сімей, на виплату допомоги за встановленими випадками.

Об'єднані лікарняні каси надавали амбулаторну, стаціонарну та невідкладну допомогу, а також забезпечували постійні чергування медичного персоналу. На відміну від заводських лікарняних кас, об'єднані лікарняні каси мали значно більші фінансові можливості для забезпечення виконання покладених на них функцій.

На початку 1921 року лікарняні каси було ліквідовано, оскільки вони не відповідали концепції системи державної охорони здоров'я.

В умовах НЕПу було створено систему робітничої медицини, але в 1927 році її замінила державна система охорони здоров'я. Подальший розвиток системи страхової медицини в Україні й, зокрема, обов'язкового медичного страхування, пов'язаний з прийняттям Закону України «Про страхування» (1996 p.), Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (1998 p.).

Сутність медичного страхування та його особливості. Організація охорони здоров'я, яка забезпечує право кожного громадянина на отримання медичної допомоги, може бути забезпечена системою страхової медицини, завданнями якої є поліпшення демографічної ситуації, формування зацікавленості людей в збереженні здоров'я, підвищення рівня медичного обслуговування, а також часткове розвантаження державного бюджету. За допомогою страхової медицини вирішуються питання гарантованості та доступності медичних послуг для широких верств населення, залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров'я.


Страхова медицина охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку медичних кадрів, витрати на розвиток матеріально-технічної бази лікувальних закладів, надання медичної допомоги населенню й ґрунтується на певних принципах: забезпечення економічної та соціальної захищеності середніх і малозабезпечених верств населення, гарантованість права кожного громадянина на якісну медичну допомогу, обов'язковість внесків як фізичних, так і юридичних осіб.

Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування, яке передбачає страхування на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини. Воно забезпечує більшу доступність, якісність і повноту задоволення різноманітних потреб населення в наданні медичних послуг і порівняно з державним фінансуванням системи охорони здоров'я є більш ефективним. Медичне страхування дає змогу залучити додаткові фінансові кошти за рахунок різних джерел для організації медичної допомоги населенню шляхом надання медичних послуг і гарантії рівних можливостей в їх отриманні в певному обсязі для всього населення.

Медичне страхування пов'язане з компенсацією витрат громадян, які обумовлені отриманням медичної допомоги, а також інших витрат, спрямованих на підтримку здоров'я.

Фінансування медичних витрат передбачає витрати на оплату медичного обслуговування (вартість ліків, медикаментів, апаратури), а також виплату грошової допомоги у зв'язку з непрацездатністю. Остання група витрат становлять виплати з непрацездатності, спричиненої захворюванням, а також виплати, пов'язані з вагітністю, нещасними випадками на виробництві.

Соціальна та економічна ефективність медичного страхування залежить від того, наскільки глибоко й всебічно розроблено концепцію розвитку страхової медицини в країні.

Об'єктом медичного страхування є жиїтя й здоров'я громадян. Мета проведення медичного страхування - - забезпечення громадянам у разі виникнення страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів.

Медичні послуги в системі медичного страхування можуть надаватися в обов'язковій і добровільній формах. Вибір форми медичного страхування в кожній країні залежить від конкретних економічних і культурно-історичних умов, особливостей демографічних і соціальних показників, рівня захворюваності та інших факторів, які характеризують загальний стан здоров'я та рівень медичного обслуговування. Обидві форми медичного страхування забезпечують певну надійність і регулярність надходжень грошових коштів на охорону здоров'я, створюючи ти самим можливість планування медичної допомоги, зокрема й заходів профілактики.
Категорія: Страхові послуги
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.