Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Необхідність і сутність страхування ризиків підприємств

Збитки внаслідок техногенних аварій та природних катастроф в останні десятиліття постійно збільшуються, що пояснюється зростанням густоти населення в світі, збільшенням вартості потенційних об'єктів страхування та їх концентрацією у певних регіонах. За даними перестраховувального товариства «Swiss Rе», у світі за 2003 рік збитки від стихійних явищ і техногенних аварій становили 65 млрд. дол., застрахована частина цих втрат — 17 млрд. дол., з них 2 млрд. дол. становлять страхові виплати через збитки, спричинені пожежами та вибухами в промисловості, авіаційними та космічними аваріями .

Порівняно з іншими країнами в Україні природні катаклізми бувають не дуже часто. Збитки ж за подіями техногенного характеру становлять більшу частину всіх втрат. В Україні в 2006 році зареєстровано 364 надзвичайні ситуації, з них 207 — ситуації техногенного характеру . Це пов'язане з насиченням економіки країни такими об'єктами, як крупні металургійні комбінати, хімічні виробництва, АЕС, військові та інші склади, що потенційно збільшують ймовірність настання несприятливих подій.

Такі обставини зумовлюють пошук підприємствами шляхів зниження ймовірного збитку, а у разі його появи — максимально можливого відшкодування.

Потреба підприємств у захисті від можливих збитків в умовах ринкової економіки може бути забезпечена шляхом:

—самострахування (створення резервного фонду безпосередньо суб'єктами господарювання);

—створення товариств взаємного страхування, в яких страхові внески засновників одночасно є пайовими внесками до статутного капіталу товариства. Створення товариства однієї або суміжних галузей для покриття своїх специфічних ризиків;


—укладення договорів страхування зі страховими компаніями.

Безперечно, фонд самострахування дає можливість відшкодувати збитки, але не дуже великі, А шкода внаслідок аварій, пожеж, завдана підприємствам, особливо підприємствам промисловості, може бути великою. Тому коштів резервного фонду підприємства не вистачить навіть на покриття середніх, а тим більше крупних збитків. Товариства взаємного страхування в України ще відсутні, оскільки не розроблена відповідна законодавча база для їх функціонування. Тому укладення договорів страхування зі страховими компаніями є найбільш привабливим шляхом захисту підприємств від непередбачуваних втрат. Можливості страховиків зростають у процесі застосування механізму розподілу й перерозподілу крупних ризиків через співстрахування й перестрахування.

Потреба в страховому захисті підприємств в Україні посилюється в зв'язку з перебудовою економіки, приватизаційними процесами. До ринкової трансформації економіки ризики підприємств покривалися переважно за рахунок коштів бюджету. Тепер ситуація змінилася, поширення недержавних форм власності виключає можливості використовувати кошти бюджету для покриття збитків підприємств. У ризикованих ситуаціях у підприємств виникає потреба в покритті все більшої кількості середніх і великих ризиків за допомогою страхування. Саме в страхуванні найповніше збігаються інтереси виробника, держави й страховика.

У сукупності послуг, що пропонуються страховиками юридичним особам, можна виокремити три групи (рис 6.1):

— страхування майнових ризиків підприємств;

— страхування відповідальності підприємств;

— страхування персоналу підприємства.

Ризики першої групи дуже різноманітні. Це пошкодження або втрата майна внаслідок стихійних подій (пожежа, ураган, землетрус тощо), крадіжки, аварії на виробництві тощо. В цю групу додатково включають ризик втрати прибутку внаслідок зупинки виробництва, зумовленого впливом стихії та інших страхових випадків. Отже, перша група зумовлює існування таких видів страхування:

—страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

—страхування втрати прибутку внаслідок вимушеної зупинки виробництва;

—страхування устаткування й машин від поломок; —страхування електронного обладнання;

—страхування вантажоперевезень;

— страхування інвестицій тощо.


Такі види, як страхування устаткування й машин від поломок, електронного обладнання та вантажоперевезень будуть розглядатись у наступних розділах підручника.

Друга група пов'язана з виникненням відповідальності підприємства перед третіми особами внаслідок завдання шкоди їхньому здоров'ю або майну. Найчастіше вітчизняні страховики пропонують такі страхові послуги:

—страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції;

—страхування відповідальності підприємства за забруднення навколишнього природного середовища;

—страхування цивільної відповідальності власників наземного (повітряного, водного) транспорту;

—страхування відповідальності роботодавця.

Третя група покриває захистом життя і здоров'я працівників підприємства. Практика страхування таких ризиків висвітлена в розділах 3—5 цього підручника.

Під час страхування майна, особливо підприємств промисловості, необхідний індивідуальний підхід в оцінюванні ризиків, оскільки страхування в промисловості характеризується різноманітністю ризикованих ситуацій, значними збитками й невисокою частотою страхових подій. Кожній галузі промисловості притаманна певна група ризиків. Тому в страхуванні майна підприємств існують особливості в умовах страхування й значна диференціація страхових тарифів.

У вітчизняній практиці майно юридичних осіб традиційно страхується за умовами, відомими в світі під назвою «з відповідальністю за всі ризики». Такі умови страхування об'єднують в одному полісі ризики стихійного лиха, пожежі, крадіжки, аварій тощо. Але назва «з відповідальністю за всі ризики» не означає покриття всіх можливих ризиків. Це лише більш широкий спектр страхових подій, що пропонує той чи той страховик.

Страхові події, які виникають на підприємствах, часто мають комбіновану форму, тобто одночасно призводять до майнових збитків, втрати здоров'я працівників підприємства, завдають збитки третім особам. Тому в розвинутих країнах поширене надання підприємствам комплексного страхового захисту (пакетне страхування).

Страхування вітчизняних підприємств за повним пакетом майже не застосовується. Частіше страхові компанії страхують підприємства від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, додатково надаючи покриття щодо втрати прибутку підприємства внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.
Категорія: Страхові послуги
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.