Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Страхування професійної відповідальності

Будь-яка професійна діяльність пов'язана з ризиком завдання шкоди третім особам. Ненавмисні упущення, помилки, які були допущені під час виконання професійних обов'язків лікаря, бухгалтера, юриста, аудитора, косметолога, реєстратора чи будь-кого Іншого, можуть завдати шкоди клієнтам, Будь-яка особа, яка отримує послугу, розраховує на компетентність і сумлінність професіонала. Якщо клієнтові заподіяно шкоди, він має право-притягти до відповідальності фахівця в судовому порядку.

Страхування професійної відповідальності покликане захистити майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам під час здійснення професійної діяльності, й водночас захищає інтереси третіх осіб.

Поняття «професійної відповідальності» законодавчо не визначене. Досвід європейських країн свідчить про обмеження обов'язкового страхування лише страхуванням цивільної відповідальності роботодавця на випадок професійної хвороби чи виробничої травми працівника та страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

У разі страхування професійної відповідальності має бути врахована індивідуальна специфіка діяльності кожної категорії осіб; немає загальних умов страхування професійної відповідальності для всіх категорій професійної діяльності.

Суб'єктами страхування професійної відповідальності є:

—страховик, який отримав відповідну ліцензію на здійснення такого страхування;

—страхувальник — юридична особа або дієздатний громадянин, які уклали договір страхування;

—треті особи — юридичні особи та дієздатні громадяни, які є споживачами послуг страхувальника, майновим інтересам (фінансові збитки, збитки, завдані майну), життю, здоров'ю, упущеній вигоді яких страхувальником може бути завдано шкоди.


Страхування професійної відповідальності здійснюється в Україні в добровільній формі.

Страховики надають кілька видів страхування професійної відповідальності, найпоширенішими з яких є:

—страхування відповідальності лікарів;

—страхування відповідальності аудиторів і бухгалтерів;

—страхування відповідальності учасників ринку цінних паперів;

—страхування професійної відповідальності нотаріусів;

—страхування професійної відповідальності будівельників;

—страхування від наклепу, поговору та дискредитації тощо.

Умови страхування. Страхування здійснюється на випадок виникнення в особи, яка надає професійні послуги, зобов'язань щодо відшкодування прямих матеріальних збитків, завданих третім особам унаслідок:

* неналежного виконання нею своїх професійних обов'язків;

в порушення положень законодавчих і нормативних актів під час надання професійних послуг.

Страховик зобов'язується згідно з договором страхування виплатити страхувальникові компенсацію за будь-яким позовом третьої сторони за шкоду, заподіяну їй страхувальником через недбалість або помилку. Зазвичай договір страхування укладається згідно з принципом «заявлених позовів». Позов може бути сплачений страховиками, якщо він пред'явлений під час дії договору страхування, незалежно від часу та місця, де сталася помилка або виникла підозра щодо її наявності.

Договір страхування зобов'язує страхувальника негайно повідомити про будь-який позов або намір притягти його до відповідальності.

Як і в інших видах страхування відповідальності, страховик вимагає від страхувальника не вести переговорів, не давати будь-яких обіцянок про компенсацію без погодження зі страховиком. На прохання страхувальника страховик може взяти на себе врегулювання позову, ведення справи в суді.

Однак існує суттєва відмінність урегулювання позову щодо професійної відповідальності від інших видів страхування. Певна річ, що страхувальник налаштований на те, щоб страховик прийняв претензію без суду. Судовий процес, розголос можуть відчутно зашкодити професійній діяльності страхувальника, його репутації, іміджу. Проте договір страхування ґрунтується на судовій відповідальності страхувальника. Якщо страховик уважає, що проти цього позову існує захист, то він намагатиметься заперечити його в суді.

Винятки з договору страхування. Зазвичай виключається відповідальність, що виникає з таких причин:

^ через дискредитацію та наклеп (хоча такий ризик може бути включений за додаткову плату);

^ через нечесність, шахрайство, кримінальні дії страхувальника;

^ застосування за договорами страхувальника штрафних санкцій, гарантійних чи аналогічних їм зобов'язань;

^ проведення страхувальником або особами, які перебувають із ним у трудових відносинах, експериментів і дослідів.

Страховик не несе відповідальності за договором страхування, якщо страховий випадок стався:

а) під час воєнних дій або воєнних заходів та їх наслідків, заворушень, революції, заколотів, повстань, суспільних виступів, страйків, путчу, локауту або терористичного акту, інших обставин непереборної сили;

б) у разі впливу радіації.

Виключаються позови, які підпадають під дію інших полісів страхування.

Термін страхування. Договори добровільного страхування професійної відповідальності можуть укладатися на строк від 1 до 12 місяців. Покриваються всі позови, які були подані в період дії договору.

Територіальні межі страхування. Договір страхування передбачає покриття робіт, які виконуються у межах країни. Під час виконання робіт за кордоном страхувальник має додатково повідомити страховика про розширення страхового покриття.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін. Під час укладення договору страхування страховик має право за згодою страхувальника встановлювати:

—індивідуальний ліміт відповідальності (максимальну страхову суму, у межах якої страховик несе відповідальність перед кожною третьою особою);

—загальний ліміт відповідальності (максимальну страхову суму,
у межах якої страховик несе відповідальність перед усіма третіми особами);

Андерайтинг. Оцінювання ризиків і розробка умов страхування залежить від виду професійної діяльності. Наприклад, відповідальність нотаріусів передбачає суми компенсацій, менші порівняно з ризиками будівельних підрядчиків і лікарів. Методи андерайтингу та умови страхування значно відрізняться. Страховик ретельно вивчає історію діяльності страхувальника, вік, досвід і кваліфікацію працівників, кількість партнерів і працівників фірми, якість контролю, клієнтуру. На ступінь ризику впливають масштаби підприємства, наявність діючих офісів за кордоном та особливості національного законодавства в цих країнах. В основу оцінки буде покладено досвід та інтуїції андерайтера, який визначає основні фактори ризику професіонала.

Страхова премія залежить від таких факторів:

—страхової суми;

— обраних страхових ризиків.

Наприклад, НАСК «Оранта» страховий тариф визначає залежно від виду професійної діяльності, обсягів надання послуг, кваліфікації та строку здійснення професійної діяльності, інших факторів, і він знаходиться в межах 2—5 % страхової суми.

Розглянемо декілька найпоширеніших видів страхування професійної відповідальності.

Страхування професійної відповідальності нотаріусів. Страхувальниками можуть бути як нотаріальні контори, так і приватні нотаріуси. Для забезпечення страхового захисту страхувальники мають можливість обрати запропонований страховою компанією

варіант страхування на основі встановленого законодавством мінімуму, а також підвищити ліміт відповідальності до бажаного рівня. У зв'язку з прийняттям Постанови НБУ про здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті, яка вимагає в обов'язковому порядку наявність нотаріально засвідчених перекладів українською мовою документів, які є підставою для переказу коштів, страхувальник може вибрати ліміт відповідальності за такою послугою, як страхування професійної відповідальності нотаріусів у разі посвідчення перекладів.

Страховим ризиком за цим видом страхування є заподіяння шкоди третім особам унаслідок помилок та упущень, ненавмисно допущених нотаріусами в процесі виконання своїх професійних обов'язків.

Страховий тариф щодо службового страхування професійної відповідальності безпосередньо залежить від стажу роботи нотаріуса й може становити:

1 % — для нотаріусів зі стажем роботи до двох років;

0,8 % — для нотаріусів зі стажем роботи від двох до п'яти років;

0,65 % — для нотаріусів зі стажем роботи понад п'ять років.

Розмір тарифів щодо страхування відповідальності у разі посвідчення перекладів безпосередньо залежить від обраного страхувальником ліміту відповідальності та може коливатися від 0,55 до 1 %.

Страхування професійної відповідальності будівельників. Об'єктом страхування є:

^ збитки, пов'язані з відшкодуванням збитків, які можуть бути завдані третім особам під час виконання страхувальником своєї професійної діяльності;

^ проектні роботи;

^ зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж:

На додаткових умовах можуть страхуватися відповідальність забудовника перед третіми особами за порушення термінів та умов будівництва, порушення умов іпотечного договору, відповідальність проектанта перед третіми особами за порушення термінів розробки та узгодження будівельно-проектної документації.

Завдяки страховому полісу страхувальник забезпечує захист своїх майнових інтересів на випадок непередбачених подій, які призвели до фактичних збитків внаслідок завдання збитків третім особам під час виконання страхувальником своїх професійних обов'язків. Страховик відшкодовує судові позиви третіх осіб до страхувальника за шкоду, заподіяну здоров'ю та завдану майну третіх осіб унаслідок виконання своєї професійної діяльності.

Страхова сума визначається відповідно до ліміту відповідальності страхувальника і враховує специфіку його робіт, досвід роботи його працівників, наявність ліцензій на проведення такого виду робіт.

Страховий платіж визначається, виходячи із суми страхування, терміну дії договору та характеру робіт страхувальника. Загальний страховий тариф встановлюється за узгодженням між сторонами й може становити від 0,25 до 2 % залежно від вартості об'єкта страхування.

Страхування професійної відповідальності лікарів. Договори добровільного страхування професійної відповідальності лікарів укладаються на випадок пред'явлення страхувальнику третіми особами письмових вимог, заявлених згідно з нормами чинного законодавства України, про відшкодування заподіяної ним шкоди життю та здоров'ю цим третім особам унаслідок здійснення професійної діяльності лікаря, у межах встановленої страхової суми. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з відшкодуванням ним шкоди жиггю та здоров'ю третіх осіб, заподіяної ним під час здійснення професійної діяльності лікаря.

Страхування професійної відповідальності аудиторів, бухгалтерів. Страхувальниками можуть бути юридичні та дієздатні фізичні особи, які мають кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво, ліцензію (дозвіл)) на здійснення діяльності з надання послуг аудитора, бухгалтера, якщо такий передбачено законодавством України. У договорі страхування обов'язково зазначається назва, номер і дата видачі ліцензії (дозволу) на здійснення такої діяльності. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням страхувальником завданої ним майнової шкоди третім особам під час здійснення аудиту або ведення бухгалтерського обліку та підготовки звітності для цих третіх осіб. Страховим випадком є виникнення відповідальності страхувальника внаслідок здійснення ним аудиту або ведення ним бухгалтерського обліку та підготовки звітності за завдання майнової шкоди третім особам.

Страхування професійної відповідальності учасників ринку цінних паперів. Договори страхування професійної відповідальності учасників ринку цінних паперів укладаються на підставі Закону України «Про страхування», ліцензії та правил страхування професійної відповідальності учасників ринку цінних паперів. Страхувальниками можуть бути юридичні особи, які мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що видаються уповноваженим на це органом в порядку, передбаченому чинним законодавством. Договори добровільного страхування професійної відповідальності учасників ринку цінних паперів укладаються з метою забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої третім особам унаслідок здійснення страхувальником професійної діяльності на ринку цінних паперів. Третіми особами є будь-які юридичні та/або фізичні особи (учасники ринку цінних паперів, а саме: емітенти, інвестори та особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів), яким страхувальник може завдати майнової шкоди під час здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (крім працівників страхувальника). Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням завданої страхувальником майнової шкоди третім особам під час здійснення ним професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Страхування від наклепу, поговорів та дискредитації. У такому покритті мають потребу особи, пов'язані з друком та виданням книжок, журналів, газет, ведучі телевізійних та радіопрограм. Позови можуть висуватись, якщо через наговір завдано шкоди репутації інших осіб. Наклепи можуть викликати до них ненависть, зневагу тощо й завдати шкоди роботі. При цьому недостатньо самого лише ущемлення гідності та почуттів постраждалих. Має бути факт завдання шкоди репутації.

Якщо наклепні заяви стають доступними третій стороні і такі заяви прямо або посередньо вказують на постраждалого, то це може стати основою для порушення позову.

ЗІ страхового покриття вилучаються претензії, що виникають унаслідок особистої недоброзичливості; богохульства; шкоди, що стосується комп'ютерного програмного забезпечення. Можливість страхування може бути обмежена специфікою публікацій. Вилучаються також позови, зроблені іноземними судами або внаслідок наклепу кримінального та міжнародного характеру.

Оцінюючи ризик, андерайтер покладатиметься насамперед на історію позовів страхувальника, його репутацію та майбутні плани, що впливає на розрахунок тарифів і визначення страхової суми.

Страхова премія призначається згідно із сумою накладу, кількістю опублікованого матеріалу та обігу або гонорару страхувальника.

Може виплачуватись єдина премія з додатковими доплатами, наприклад за кожний том публікацій.

Страхування нечесності працівників. Страхування ризиків відповідальності страхувальника у зв'язку з нечесністю службовців не покриває нечесності партнерів і керуючих директорів. Таке страхування не поширюється на шкоду страхувальникові (його

грошовим коштам, власності та ін.) унаслідок нечесності службовців. Шкоду страхувальникові розумніше страхувати в того самого страховика, у якого отримано поліс професійної відповідальності з розширенням на ризики нечесності. У практиці діяльності можуть виникнути обставини, що об'єднують обидва покриття.

Нечесність з боку особисто страхувальника виключається.

Втрата, шкода, завдана документам. Часто професіонали утримують у себе різні документи своїх клієнтів — заповіти, закладні, сертифікати. Договір може передбачати покриття витрат на заміну або відновлення таких документів унаслідок їх часткової втрати або знищення. Покривається й відповідальність перед третіми особами, які постраждали внаслідок такої втрати.

На практиці існують численні ризики, які можуть бути віднесені до поліса страхування професійної відповідальності на особливих умовах та за додаткову премію.

Різновидом страхування відповідальності службових осіб є страхування кредиту довіри.

Страхування кредиту довіри охоплює всіх без винятку службовців і працівників. За ним роботодавець уникає вимушеного неетичного почуття недовіри щодо окремих працівників. Такий підхід не дає підстав для їх надмірної дискредитації з боку інших осіб. Таке страхування створює надійний фінансовий страховий захист і поліпшує відносини в трудовому колективі.

Обманом страхувальника, нелояльним ставленням або занедбанням обов'язків з боку працівників вважаються лише такі їх дії, які призвели до майнових збитків у страхувальників, унаслідок яких вони отримали матеріальні вигоди самі або сприяли в цьому третім особам.

Особливо важливим страхування кредиту довіри є для банків. Загальними умовами цього страхування передбачено захист активів банку, яким загрожують ризики злочинів, оскільки це страхування, крім цих ризиків, захищає банк від втрат унаслідок недобросовісного або зловмисного вчинку працівника банку.
Категорія: Страхові послуги
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.