Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Сутність страхування

Термін «страхування», на думку західних філологів, має латинське походження. В основі його — слова «securus» i «sine cura», які означають «безтурботний». Отже, страхування відбиває ідею застереження, захисту та безпеки. У багатьох слов'янських мовах, у тому числі й в українській, виникнення терміна «страхування» пов'язують зi словом «страх».

Офіційне тлумачення цього терміна в Україні наведено в Законі «Про страхування»: «Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних oci6 у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

У Законі зафіксовано головні елементи, що формують поняття страхування. Це, насамперед, мета страхування — захист майнових інтересів фізичних i юридичних oci6. Наголошується, що захист забезпечується на випадок конкретних подій, перелік яких зафіксовано в чинному законодавстві або страхових договорах. Виокремлюються джерела грошових коштів, що є ресурсами для страхових виплат.

Розкриваючи економічну сутність та зміст страхування, необхідно виходити з того, що страхування — це система специфічних відносин, яка включає сукупність форм i методів формування цільових грошових коштів, їx використання з метою відшкодування збитків у разі настання непередбачуваних подій, а також на надання допомоги громадянам.

Особливу увагу слід звернути на ознаки, які характеризують категорію страхування:


· по-перше, в страхуванні завжди наявні дві сторони: страхувальник i страховик, зобов'язання i відповідальність яких регламентуються договором страхування;

· по-друге, для страхування характерні замкнені пере розподільчі відносини, пов'язані з солідарним розподілом суми збитку одного або декількох учасників цих відносин на bcix учасників;

· По-третє, страхові фонди, створювані методом страхування, використовуються виключно в цілях відшкодування збитків внаслідок настання страхових подій;

· По-четверте, страхування забезпечує розподіл збитку від настання страхових подій як у простору, так i у часі.

3 огляду на ці ознаки, страхування можна визначити як економічні відносини, за яких страхувальник шляхом сплати грошового внеску забезпечує co6i або третій особі в разі настання страхової події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності i для забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, а у разі необхідності перестраховує частину останнього.

Зміст страхування, як i інших категорій, розкривається в його функціях.( кола завдань які вирішує страхування). Отже, страхування не вміщується в рамки традиційного вузького розуміння фінансів як економічних відносин, що виникають у процесі формування, розподілу та використання доходів i грошових фондів. До речі, в англійському словнику страхових термінів страхування визначається «як система передання ризику i його комбінування». Тобто у кpaїні, де виникла більшість класичних видів страхування, зміст останнього пов'язують, насамперед, із переданням ризику від страхувальника до страховика. Створення i використання грошових фондів підпорядковується головній меті — забезпеченню можливості страховикові здійснювати свою діяльність.

Існує також тісний взаємозв’язок між страховою i кредитною діяльністю. Населення багатьох країн надає перевагу заощадженню своїх коштів через страхові компанії, укладаючи з ними договори на страхування життя та здоров'я. До продажу страхових полісів нерідко залучаються й банки.

Завдяки страхуванню акумулюються великі кошти, які до настання страхових випадків використовуються передусім як джерело кредитних pecypсів.

Останнім часом під впливом західної теорії вдаються до розширеного тлумачення поняття фінанси, виокремлюючи 5 великих сфер їx функціонування:

· фінанси державні;

· фінанси галузеві;

· кредит i грошовий обіг;

· ринок цінних паперів;

· страхування.

Ця концепція надає фінансам широкого змісту, який виводить їx далеко за межі розподільної категорії. У цьому контексті страхування стає на один рівень із кредитом, державними фінансами, фінансами галузей, фондовим ринком.

У світовій практиці страхові послуги як об’єкт специфічних відносин, що становлять зміст страхування, розглядаються як складова фінансових послуг. Так, у п. 5 Додатка з фінансових послуг до ухваленої 15 квітня 1994 року Генеральної угоди з торгівлі послугами зазначено: «Фінансові послуги охоплюють страхові послуги i тi, що, належать до страхових, а також yci банківські та інші фінансові послуги (крім страхування)».
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.