Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Поняття страхового ризику та його основні характеристики

Необхідність прискорення руху економіки, позитивних перетворень в усіх сферах життя ні в кого не викликає сумніву. Однак, становлення цих процесів, особливо у вітчизняній практиці, стикається з певними труднощами, зумовленими не в останню чергу наявністю великого кола ризиків, різноманітних за характером, величиною, наслідками.

Поняття ризику в житті пов'язується з усвідомленням незнання і тому небезпеки, загрози, невідомості кінцевого результату ненадійності, непевності, випадковості і тому невизначеності збитку.

З наукової точки зору під ризиком розуміють вірогідність настання події, котра зумовить прямі або непрямі збитки майновим інтересам юридичних і фізичних осіб. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціювалося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.

Ризик притаманний кожному виду діяльності людини. Він є об'єктивним явищем майже в усіх сферах суспільного життя, тому категорія ризику має виняткове значення в діяльності господарюючих суб'єктів.

Різні спеціалісти розглядають ризик у різних аспектах: фахівці з фінансів аналізують ризик на фондовій біржі, консультанти з безпеки або інженери розглядають ризики, пов'язані з використанням обладнання, робітники соціальної сфери - ризики, від яких страждають конкретні фізичні особи.

Таким чином, наявність ризиків і необхідність захисту від їхніх наслідків викликають потребу у страхуванні. Оскільки страхування надає фінансову підтримку після настання страхового випадку, необхідно з'ясувати сутність та основні характеристики ризику, бо ризик є одним з основних понять страхування.

За своєю сутністю ризик є подією з негативними, особливо невигідними економічними наслідками, які, можливо, настануть у майбутньому в розмірах, що невідомі.


Без наявності ризику немає страхування, тому що інакше відсутній страховий інтерес.

Ризик - складне явище. Ось чому єдиного й загальноприйнятого визначення дати не можна, але сам термін "ризик" має у страхуванні декілька значень:

РИЗИК СТРАХОВИЙ — термін, що відповідає кільком поняттям. Так. під Р. с. розуміють:

· певну подію, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання (ст. 8 Закону України «Про страхування») Р. с. — можливість загибелі або пошкодження майна від вогню, повені, землетрусу та іншого лиха. В особистому страхуванні Р. с. можуть бути — непрацездатність, смерть, дожиття до певного віку або іншої обумовленої події;

· об'єкт страхування;

· вид відповідальності страховика;

· розподіл між страховиком і страхувальником шкоди, заподіяної страховим випадком.

Також для ризику можна надати такі тлумачення, що Ризик - це:

· ймовірність настання події;

· розмір відповідальності страховика;

· майно, що береться на страхування;

· вірогідність виникнення збитків внаслідок страхового випадку;

· недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом;

· частина вартості майна, що не охоплена страхуванням і залишається на ризику страхувальника;

· конкретні об'єкти страхування за їхньою страховою оцінкою та ступенем ймовірності нанесення збитку і т.д.

Слід відрізняти ризик взагалі та страховий ризик. Найбільш точно та лаконічно цю різницю зазначено в Законі України "Про страхування", а саме:

"Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання". (Ст.8).

Отже будь-який конкретний ризик ( ризик пожежі, крадіжки) - це тільки можливість настання певної події з визначеною ймовірністю (наприклад, горіння застрахованого будинку або викрадення автомобіля).

Випадковість – це раптовість та непередбаченість настання певної події.

Слід пам'ятати, що страхується "ризик", а не те, що повинно неминуче статися. Перелік ризиків, охоплених страхуванням, повинен бути суворо обумовлений в правилах страхування.

Умовами здійснення будь-якого ризику є ризикові обставини. Усі вони, взяті у єдності та взаємодії, визначають ситуація ризику, що характеризує природний стан об'єкта страхування й оточення, в якому він знаходиться. При укладенні договору страхування ситуація ризику визначається залежно від ряду ознак, які спостерігаються та реєструються страховиком. До уваги беруться ознаки, що суттєво впливають на стан об'єкта страхування.

Ризикові обставини дозволяють оцінити можливість настання певної події в майбутньому. Проте тільки одна або декілька ризикових обставин призводять до реалізації ризику, що означає настання страхового випадку.

Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій особі або іншій третій особі.

Страховий випадок може мати місце стосовно одного або безлічі об'єктів страхування в межах певної страхової сукупності (призводить до кумуляції ризику, тобто викликає катастрофічний ризик).

Зарубіжний досвід.

Одним з найбільш відомих прикладів кумуляції, що призводили до великих збитків, - стихійні лиха в штаті Флорида, коли сумарні збитки перевищили $ 16 млрд. При цьому постраждали не тільки мешканці штату, а й страхова компанія Е.Харрікена, яка здійснювала страхування нерухомості і протягом багатьох років застосовувала низькі страхові тарифи при невеликій частці перестрахування, а об'єкти були сконцентровані в одному географічному районі. (Ландграф Ч.. Уроки американской практики // Страховое дело. - 1993. -№ 6. - С.56).

Розглянемо основні характеристики ризику, які мають велике значення для страхування ( кількісні характеристики):

I. Частота настання події щодо місця та часу.

II.Важкість наслідків (величина збитку).

Перший показник визначає ступінь настання страхових випадків за тим чи іншим видом страхування. Об'єкт, що пропонуються на страхування, відрізняються різним ступенем небезпеки. На практиці спостерігаються періоди часу різкого підвищення страхового ризику, коли значно зростає кількість несприятливих подій із негативними наслідками.

Другий показник визначається як матеріальний збиток, нанесений страхувальнику внаслідок страхового випадку. На основі величини збитку (із врахуванням системи страхового забезпечення) виконуються розрахунки страхового забезпечення) виконуються розрахунки страхового відшкодування.

Наслідки страхового випадку виявляються в повному знищенні або частковому пошкодженні об'єкта страхування. А відтак, головне завдання страхової компанії - сформувати страховий фонд, який був би достатнім для виплати страхових сум і страхового відшкодування як в звичайні, так і в особливо несприятливі роки.

Однак частота й важкість наслідків можуть мати різне співвідношення. Наприклад, авіакатастрофи. Аварій трапляється відносно небагато, але наслідки тяжкі як для людей, так і у фінансовому відношенні для страхових організацій, які здійснюють страхування авіаційних ризиків.

Таким чином, ризик притаманний кожному виду діяльності людини. Він є об'єктивним явищем майже в усіх сферах суспільного життя. Ризик має свої характеристики, ознаки. Для створення страхового портфеля страховика ризики треба поділити на види та класифікувати.

Категорія ризику має виняткове значення в діяльності господарюючих суб'єктів.




Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.