Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Страхування відповідальності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів

Страхування відповідальності перевізників – це відносини із захисту майнових інтересів осіб, які зазнали збитків у зв’язку зі здійсненням перевезень пасажирів чи вантажів. Воно проводиться на основі договорів, укладених на користь третіх осіб, майновим інтересам яких нанесений збиток діями страхувальника при експлуатації транспортних засобів.

Страхувальниками можуть виступати –юридичні особи будь –якої організаційно – правової форми, що володіють на правах власності, оренди, лізингу, оперативного управління засобами транспорту, та займаються його експлуатацією з метою перевезення пасажирів або вантажу.

Страховими випадками при страхуванні відповідальності перевізника пасажирів та вантажу можуть бути:

§ Нанесенню шкоди життю і здоров’ю партнерів;

§ Спричинення шкоди багажу;

§ Втрати, пошкодження чи неправильного пересилання вантажу, переданого на перевезення;

§ Заподіяння збитків третім особам, які знаходяться поза транспортним засобом і не мають договірних відносин із перевізником

Страхування відповідальності перевізника пасажирів та вантажу можна класифікувати за наступними ознаками:

§ За типами транспортних засобів ( водний, залізничний, автомобільний та повітряний транспорт);

§ За категорією осіб, при заподіянні збитку яким наступає відповідальність страховика;

§ За видами перевезень..

Мета страхування відповідальності перед пасажирами полягає в захисті страхувальника від забов”язань виплати сум які він за законом повинен був би сплатити пасажирам чи їх родичам у результаті травми пасажира або його смерті під час перевезення або посадки та висадки.


Вантаж може перевозитися автотранспортними підприємствами, компаніями, судновласниками, експедиторами, експедиторськими агентствами, залізницями. Вони можуть бути формальними або фактичними перевізниками.

Згідно з договором перевезення перевізник зобов'язується перевезти товари з одного місця до іншого за відповідну винагороду. Відповідальність перевізника за товар, що підлягає перевезенню або тимчасовому зберіганню, визначається рядом факторів, зокрема:

§ торговельною практикою;

§ законодавчими актами, що регламентують перевезення;

§ міжнародними конвенціями.

Відповідальність вантажо - перевізника починається з моменту прийняття вантажу до перевезення і продовжується до моменту його доставки.

При перевезені вантажу об'єктом страхування е відповідальність перевізника за втрату, загибель або пошкодження вантажу, прийнятого ним до перевезення. За додаткову страхову премію може бути включений ризик настання відповідальності вантажо - перевізника за збитки, заподіяні вантажу внаслідок затримки в доставці. Перевізник несе відповідальність за збереження та строки доставки вантажу, але звільняється від відповідальності, якщо збиток вантажу або прострочення його доставки зумовлені обставинами, які перевізник не міг передбачити та усунути.

Необхідно відмітити, що страхування відповідальності перевізника не залежить від, того застрахований вантаж чи ні, тому застрахована відповідальність вантажо - перевізника є однією з найважливіших умов укладення контракту на міжнародне перевезення вантажу.

Ліміт відповідальності за перевезення вантажу встановлюється за одним перевезенням або одним транспортним засобом за згодою сторін.

Він може визначатися залежно від:

§ обсягів перевезень;

§ цінності вантажів;

§ максимально можливих сум претензій, що їх перевізник повинен буде сплатити за нормами права та чинною судовою практикою в країнах, де він здійснює вантажоперевезення.

Договір страхування, як правило, укладається на рік, а премія за стандартним полюсом виплачується в повному обсязі відразу за цілий рік. При визначені і тарифів премія встановлюється залежно від ступеня попадання під ризик (смерть, отримання інвалідності, тимчасова непрацездатність).

У договорі страхування можуть бути передбачені:

§ види вантажів, відповідальність за які не охоплюватиметься таким договором;

§ географічні межі дії страхового захисту;

§ вимоги із забезпечення безпеки, а також щодо сигнальних та охоронних пристроїв, що використовуються на момент навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового зберігання;

§ умови щодо прийняття претензій перевізником, строки та процедура повідомлення страхової компанії.

Страхова відповідальність перевізника при обслуговувані небезпечних вантажів встановлена Постановою КМУ № 733 2002р ( Про затвердження Правил і порядку проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезені небезпечних вантажів”).

Суб'єктами страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів є страхувальники, страховики та треті особи, яким заподіяно шкоду під час перевезення небезпечних вантажів.
Страхувальники - це суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:

- відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин, України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та надає цей вантаж для перевезення;

- перевізник небезпечного вантажу — юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;

- одержувач небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.

Страховиками є юридичні особи - резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.

Треті особи - це фізичні та юридичні особи, яким заподіяно шкоду у зв'язку з негативними наслідками під час перевезення небезпечних вантажів.

Об'єктом страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.

Страховий випадок - це будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, унаслідок якої заподіяно шкоду життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб, а також виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Відповідальність страховика починається з початком діяльності суб'єкта перевезення, пов'язаної з перевезенням небезпечного вантажу від місця його виготовлення до місця призначення, із підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, із прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткотерміновим зберіганням вантажу на всіх етапах перевезення та закінчується після завершення процесу перевезення.

Страхова сума за кожну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу.

Страхові виплати поділяються на:

1) компенсування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб -50 % страхової суми, у тому числі на одну особу страхова сума встановлюється:.

- у разі компенсування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- у разі призначення потерпілій третій особі І, II і III групи інвалідності - відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більше ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;

2) компенсування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу - 30 % страхової суми;

3) компенсування шкоди, заподіяної майну третіх осіб - 20 % страхової суми.

Розмір страхових тарифів установлюється у відсотках страхової суми та визначається залежно від класу небезпечного вантажу та виду транспорту.

Страхувальник має право обирати страховика, із яким він буде укладати договір страхування. Страхувальник зобов'язаний укласти договір страхування до початку діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечного вантажу Відправникові та одержувачеві небезпечного вантажу на кожне перевезення видається окремий договір страхування, складений із зазначенням транспортного засобу та обсягу небезпечного вантажу.

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. Конкретні випадки відмови визначені порядком та умовами даного страхування.

Так без наявності такого страхового договору ДАЇ не буде видавати дозволу на перевезення такого вантажу автомобільним транспортом. Страхова сума визначається від класу небезпечного вантажу ( 1020- 2040 грн. за тону вантажу). На відшкодування збитків спричинених життю і здоров’ю має виділятися 50% страхової суми ( у випадку смерті однієї людини – 8500 грн.).

Страхування відповідальності вантажо - перевізника, незалежно від виду транспорту, здійснюється на загальних принципах. Але слід враховувати специфічні умови перевезень кожним видом транспорту.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.