Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Фінансова надійність страховика і способи її забезпечення

Становлення страхового ринку України, створення страхових компаній згідно з нормами, що наближені до міжнародних, збільшують вимоги до їхньої фінансової надійності. В умовах ринку страхова компанія активно включена в інвестиційний процес, бере участь у різноманітних фінансових відносинах, а відтак, вона повинна бути фінансове надійною.


Діяльність страховика складається з кількох елементів: здійснення страхових операцій та звичних для будь-якого суб'єкта господарювання функцій (фінансування власної діяльності, одержання кредитів, розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами тощо), інвестування фінансових ресурсів.
Фінансова надійність страховика забезпечується


Зобов'язання, пов'язані зі страховим ризиком, теоретично мають виконуватися за рахунок коштів страхового фонду. Однак, беручи до уваги при розрахунку тарифу страхові фактори, страховик не може з такою ж точністю передбачити вплив ринкових факторів (коливання цін на страхові продукти, кон'юнктура ринку тощо). Внаслідок цього в реальній страховій діяльності можливі ситуації, коли страховику необхідні додаткові кошти для виконання своїх зобов'язань. Фінансовою гарантією надійності страховика є власний капітал, який за економічним змістом є вільними від зобов'язань коштами страхової компанії.


Зверніть увагу!
Фінансову надійність страхової компанії можна визначити як такий стан (кількість і якість) її фінансових ресурсів, який забезпечує платоспроможність і подальший розвиток страхової організації в умовах ринку.

Як відомо, при страхуванні спочатку передбачається сплата страхової премії, а через деякий час - надання страхової послуги у вигляді виплат страхового відшкодування. Час сплати премії та виплати відшкодування не співпадають. Через те страховик повинен акумулювати значні кошти в такому розмірі, щоб їх у будь-який момент часу повинно бути достатньо для виконання страховиком умов договору страхування. А для цього необхідно акумулювати страхові платежі, що визначаються на підставі тарифів.


Основні принципи тарифної політики в галузі страхування були розглянуті в темі "Страхові ризики", але доцільно нагадати, що страховик прагне вирішити подвійне завдання:

1) => при мінімальних тарифах, доступних

для широкого кола страхувальників

2) => забезпечити достатній обсяг страхової

відповідальності

Якщо тарифну ставку розраховано правильно, то


За допомогою обґрунтованих страхових тарифів забезпечується оптимальний розмір страхового фонду. Чим вища вірогідність того, що створений страховиком фонд виявиться достатнім для виконання своїх страхових зобов'язань (виплати страхового відшкодування), тим вищою є фінансова стабільність страховика.

Серед внутрішніх факторів важливим є збалансованість страхового портфеля як показник надійності.

Пригадаємо, що страховий портфель характеризується


Зверніть увагу!

Страхова компанія повинна прагнути до створення стабільного страхового портфеля шляхом укладення якомога більшої кількості договорів.

Однак в реальних ринкових умовах процес формування страхового портфеля знаходиться під впливом ряду факторів-економічних, юридичних, психологічних, які ускладнюють його реалізацію. Так, наприклад, бажано, щоб портфель страховика складався з великої кількості приблизно однакових за розміром ризиків. Недотримання цієї умови може стати причиною того, що при настанні навіть одного страхового випадку страхова компанія може стати банкрутом. Структура ж страхового портфеля складається під впливом асортименту страхових послуг.

Зарубіжний досвід.


І хоча мета функціонування їх одна - підвищити надійність страхового ринку взагалі, організаційно-правові форми та функції - різні.

Сучасний зарубіжний менеджмент активно використовує дослідницький прийом «випробування компанії на міцність кризою», який засновано на ствердженні, що під час кризи вплив факторів на фінансову стійкість проявляється найбільш яскраво. Вважається, що економічні кризи відіграють роль своєрідних іспитів, які повинні витримати підприємства. У кризовій ситуації найбільш яскраво проглядає роль того чи іншого фактора в забезпеченні «виживаності», сталості компанії.

Методику «кризи як іспиту» використовує агенція, яка розпочала свою діяльність понад 70 років тому в США - «Standart and apoodas» (S & Р) - при визначенні рейтингу страхових компаній. Для цього аналізується сценарій кризи, здатність страхової компанії подолати його, а також 6 ключових понять:

• управління
• капітал
• страхування
• перестрахування
• страховий поліс
• дохід


Згадаємо, що за кордоном вже давно існують рейтингові агенції, які регулярно публікують рейтинги страхових компаній, що ґрунтуються на порівнянні відносних і абсолютних фінансових показників, а саме на рейтингу «фінансової стабільності».

Фактори, які впливають на фінансову стабільність компанії, можна поділити на внутрішньосистемні (внутрішні) та позасистемні (зовнішні). Якщо внутрішні зазначені вище, то серед зовнішніх факторів необхідно зазначити:

· динаміку банківського процента;

· рівень інфляції;

· стан ринку цінних паперів;

· систему оподаткування.

При аналізі фінансової надійності страховика розглядають всі сторони його економічного потенціалу: майновий та фінансовий.

Фінансовий стан може бути охарактеризовано як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. У першому випадку говорять про ліквідність і платоспроможність компанії, у другому - про її фінансову стабільність.

Обидві сторони економічного потенціалу компанії взаємопов'язані, їх враховують при аналізі та визначенні напрямів покращання фінансової надійності страхової компанії.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.