Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Особливості функціонування страхових брокерів в Україні

Страхові брокери - це юридичні особи або громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та отримують винагороду за посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник.

Страхові або перестрахові брокери-нерезиденти можуть надавати послуги лише через постійні представництва в Україні, які повинні бути зареєстровані як платники податку відповідно до законодавства України та включені до державного реєстру страхових або перестра-хових брокерів.

Страхова діяльність в Україні може проводитися за участю страхових або перестрахових брокерів як виключний вид діяльності. Вона може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу, пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування (перестрахування), в тому числі щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою зі страхувальником або перестрахувальником. Також до неї входять інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні за переліком, встановленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Контроль за діяльністю страхових та перестрахових брокерів здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг шляхом проведення виїзних (інспекцій) та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг.

Страховий (перестраховий) брокер несе відповідальність згідно із законодавством України за:


¾ неналежне виконання взятих на себе зобов'язань, передбачених в укладених ними договорах;

¾ достовірність, об'єктивність, повноту і своєчасність інформації, що надається страхувальнику (перестрахувальнику), Держфінпослуг та її територіальним управлінням.

У деяких країнах через страхових брокерів здійснюється переважна більшість усіх видів страхування, в інших - тільки страхування невеликих, нових та маловідомих ризиків. Найбільшого розвитку інститут брокерів досяг у Великій Британії.

Страхові брокери, як і страхові агенти, поділяються на кілька типів. Брокерами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, у вигляді брокерської контори з найманим персоналом. Великі корпорації можуть мати свого так званого «кептивного брокера». Найвідоміші у всьому світі брокери акредитовані розміщувати страхові ризики в корпорації «Ллойд» - це так звані брокери «Ллойда». Процедура розміщення ризиків у Ллойді не є унікальною, але вона найдавніша. У загальних рисах її можна представити за такою схемою. Брокер готує сліп (Сліп — письмова пропозиція перестрахувальника перестраховику укласти конкретний договір перестрахування, в якій зазначаються умови перестрахування), на якому він розміщує всю необхідну інформацію щодо конкретного виду страхування під такими рубриками:

♦ найменування страхувальника/перестрахувальника;

♦ предмет (інтерес) страхувальника/перестрахувальника;

♦ тип (наприклад, факультативне перестрахування);

♦ клас (страхові ризики);

♦ ліміт відповідальності (страхова сума/франшиза);

♦ дата та період;

♦ премія (ставка або сума);

♦ загальні умови або винятки;

♦ спеціальні умови (гарантії);

♦ брокераж (визначення розміру комісійної винагороди, що її отримує брокер за свою роботу);

♦ андеррайтиногова інформація.

Щоб отримати ціну для конкретного ризику, який брокер бажає розмістити в «Ллойді», він показує сліп та андеррайтингову інформацію так званому андеррайтеру - лідеру.

Після докладного вивчення всієї інформації, що пов'язана з конкретним ризиком, призначається ціна. Якщо клієнт брокера погоджується на таку ціну, лідер формально приймає ризик і ставить свій штамп на сліпі та зазначає частку (відсоток) ризику, яку він бере на себе. Частина ризику, що залишилась, розміщується серед інших андеррайтерів.

Діяльність брокера тісно пов'язана з «життєвим циклом» страхового полісу, а саме:

1) знайти клієнта за своєю власною стратегією пошуку клієнта;

2) добре зрозуміти потреби клієнта з метою їх найкращого задоволення. Якщо страховий брокер не знає свого клієнта та його бізнесу, він не може ефективно виконувати свої зобов'язання щодо нього. Послуги, які брокер надає своєму клієнтові, можна об'єднати під назвою «найкраща порада». На цій стадії брокер відіграє роль консультанта з ризик-менеджменту і розробляє спеціальну програму з управління ризиком клієнта. Така програма може включати в себе самострахування, а також заходи щодо «поліпшення» ризику, наприклад, установлення додаткових пристроїв пожежогасіння або систем охорони;

3) пропонування брокером ризику на страховому ринку і початок переговорів про укладання договору страхування згідно з правилом «попиту та пропозиції», які тривають до моменту досягнення умов договору;

4) коли ризик є повністю розміщеним, брокер надсилає формальне повідомлення як своєму клієнтові, так і андеррайтеру;

5) у разі можливості висунення вимоги страхового відшкодування страхувальник повідомляє про страховий випадок не лише страховика, а й брокера. Допомога клієнтові в підготовці необхідних документів для висунення вимоги є дуже важливою послугою брокера, а коли клієнт не обізнаний з тонкощами проведення формальних процедур - конче необхідною. Великі брокери мають вплив на ринку і можуть його використати, наприклад для здійснення задовільного страхового відшкодування.

Коли «життєвий цикл» страхового полісу наближається до кінця, страховий брокер звертається до свого клієнта з пропозицією поновити дію договору на новий термін, і цикл починається спочатку.

Страховий брокер має певну кількість клієнтів, яких він представляє на ринку. Брокер постійно вивчає ситуацію на ринку, де ставки і розміри страхового покриття коливаються, а з розвитком страхової індустрії з'являються нові страхові продукти. Окрім знань ринкової інформації, брокеру потрібні, наприклад, відомості про зміни в законодавстві, що можуть мати вплив на бізнес клієнта. Великі брокери витрачають значні кошти на дослідження та прогнози. Вони не чекають запитань від свого клієнта, а намагаються попередити їх. Персональна увага брокера не залишається непоміченою. Клієнт цілком довіряє йому, а в умовах конкуренції це вельми важливо.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.