Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Права страховиків

1) здійснювати страхування, перестрахування і фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, в т.ч. у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними
видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика (ст. 2);

2) за наявності ліцензії на страхування життя надавати кредити страхувальникам, які уклали договори страхування житгя (ст. 2);

3) бути визначеними уповноваженими, відповідно до законодавства України, у разі проведення відкритого тендеру з оприлюдненням у засобах масовоїінформації його умов і результатів та участь представників добровільних об'єднань страховиків, для здійснення тих чи інших видів страхування у разі, якщо здійснення тих чи інших правовідносин передбачає використання бюджетних коштів валютних резервів держави, гарантій Кабінету Міністрів України (ст. 2);

4) встановлювати загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування відповідно до вимог Закону України «Про страхування» (ст. 6);

5) передбачати за договорами страхування життя умови здійснення

страхової виплати у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи (ст. 6);

6) за згодою зі страхувальником визначати розмір страхових сум та (або) розміри страхових виплат при укладенні договору страхування або внесення змін до договору страхування у випадках, передбачених законодавством України (ст. 9);

7) у разі несплати страхувальником чергового страхового внеску в розмірі та у строки, передбачені правилами та договором страхування життя, в односторонньому порядку зменшити (редуціювати) розмір страхової суми та (або) страхових виплат, якщо не передбачено договором страхування (ст. 9);


8) за згодою зі страхувальником визначати розмір страхового тарифу (ст. 10);

9) за згодою страхувальника укласти договір страхування відносно одного об'єкту страхування з кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі повинні міститися умови, які визначають права та обов'язки кожного страховика (ст. 11);

10) за наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхуваль ником представляти всіх інших співстраховиків у взаємовідносин нах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки (ст. 11);

11) перестраховувати на визначених договором страхування умовах ризик виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховка) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований (ст. 12);

12) створювати та входити до складу спілок, асоціацій та інших об'єднань, які створюються для координації діяльності своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить за конодавству України (ст. 13);

13) за наявності ліцензії на здійснення страхування авіаційних ризиків створити або увійти до Авіаційного страхового бюро (ст. 13);

14) за наявності ліцензії на здійснення страхування морських ризиків створити або увійти до Морського страхового бюро (ст. 13);

15) створювати товариства взаємного страхування в порядку і на умовах, визначених законодавством України (ст. 14);

16) здійснювати страхову діяльність через страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів) (ст. 15);

17) доручати громадянам або юридичним особам виконувати частину його страхової діяльності, а саме укладати договори страхування, одержувати страхові платежі, виконувати роботи, пов'язані із здійсненням страхових виплат (ст. 15);

18) розробляти правила страхування за добровільними видами, відповідно до вимог законодавства України (ст. 17);

19) вносити зміни та доповнення до правил добровільного страхування (ст. 17);

20) встановлювати форму письмової заяви на страхування (ст. 18);

21) вимагати у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику (ст. 18);

22) посвідчувати договір страхування страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування (ст. 18);

23) за згодою зі страхувальником визначати у договорі страхування початок набрання його чинності (ст. 18);

24) за згодою зі страхувальником визначати у договорі страхування життя грошові кошти як у національній валюті України, так І у вільноконвертованій валюті або розрахункових величинах, що визначають фактичний розмір зобов'язань страховика на дату виникнення або виконання цих зобов'язань (ст. 19);

25) переукладати договори страхування у разі смерті страхувальника-громадянина (ст. 22);

26) надавати згоду що до передачі прав і обов'язків страхувальника іншому громадянинові чи юридичній особі, якщо інше не передбачено договором страхування (ст. 22);

27) визначати форму страхового акту (ст. 25);

28) робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку (ст. 25);

29) самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку (ст. 25);

30) залучати за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку (ст. 25);

31) за згодою зі страхувальником визначати у договорі страхування інші підстави, ніж передбаченні ст. 26 Закону України «Про страхування», для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству України (ст. 26);

32) у випадках сплати страхового відшкодування за договорами майнового страхування в межах фактичних витрат отримати право вимоги яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток (ст. 27);

33)достроково припинити дію договору страхування на умовах, визначених ст. 28 Закону України «Про страхування» (ст. 28);

34) вирішувати спори, пов'язані із страхуванням, в порядку, передбаченому законодавством України (ст. 45).
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.